Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Når skal advokaten ha kappe på i straffesaker?

Når skal advokaten ha kappe på i straffesaker?

Som utgangspunkt er det under hovedforhandling at advokaten (aktor og dommer også) har kappe på. Det vil si at i saker om varetektsfengsling bruker ikke aktørene i retten kappe.

 


Regler om bruk av rettskapper m.v. ved domstolen er fastsatt ved kgl.res. 23. juni 1995 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 142.

 

§ 1.Høyesterett

Dommere, prosessfullmektiger som er advokat, aktorer, forsvarere og protokollsekretærer skal bruke rettskapper under ankeforhandling for Høyesterett.

§ 2.Lagmannsrettene

Fagdommere, prosessfullmektiger og forsvarere som er advokat/advokatfullmektig, aktorer og bistandsadvokater skal bruke rettskappe under ankeforhandling for lagmannsretten i fast innredete rettssaler.

Når forholdene tilsier det, kan rettens leder for den enkelte sak bestemme at det ikke skal brukes rettskappe.

Protokollførere og rettsbetjenter bruker rettskapper eller uniform etter førstelagmannens bestemmelse.

I ankesaker hvor det holdes muntlig forhandling kan rettens leder for den enkelte sak bestemme at det skal brukes rettskappe.

0 Endret ved forskrift 11 mai 2009 nr. 498.

§ 3.Tingrettene

Fagdommere, prosessfullmektiger og forsvarere som er advokat/advokatfullmektig, aktorer og bistandsadvokater skal bruke rettskappe under hovedforhandling i fast innredete rettsaler. Det samme gjelder under hovedforhandling i saker etter straffeprosessloven § 276, annet ledd som holdes annet sted.

Aktorer kan bruke uniform i stedet for rettskappe.

Kappe brukes ikke i følgende saker:

a) Hovedforhandling etter umiddelbart forutgående muntlig saksforberedelse, jf. tvistemålsloven § 305, annet ledd.
b) Skjønn.

Når forholdene tilsier det, kan rettens leder for den enkelte sak bestemme at det ikke skal brukes rettskappe.

Protokollførere og rettsbetjenter bruker rettskapper eller uniform etter domstolsleders bestemmelse.

0 Endret ved forskrifter 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003), 11 mai 2009 nr. 498.

§ 4.Rettsmøter utenfor hovedforhandling i straffesaker i tingretten

Dommeren kan for den enkelte sak bestemme at det skal brukes rettskappe.

0 Endret ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2003).

§ 5.Vigsler

Ved vigsler skal notarius publicus som hovedregel bruke rettskappe.

§ 6.Kappetyper

Rettskappen skal være av sort ullstoff med vide ermer og rekke til midt på leggen. Rundt halsen skal det være en brem som lages som en flatt liggende krave som fortsetter på kappens forside til dennes nederste kant. Det skal også være en brem nederst på ermene.

For dommere i Høyesterett skal bremmen være av rød fløyel. Dommere i lagmannsrett og tingrett samt Riksadvokaten skal ha brem i sort fløyel. Advokater og aktorer skal ha brem i sort silke.

Bremmen skal være mellom 14 og 15 cm bred bakerst i nakken og smalne til 13 cm foran. På kappens forside skal den smalne jevnt fra 13 cm øverst til 10 cm ved kappens nederste kant. Bremmen nederst på ermet skal være 9 cm bred.

Rettskappe for protokollførere skal ha en smal krave uten brem.