Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Status som?

Status som?

 

Du kan ha tre forskjellige statuser i en etterforskning hvor det er antatt at du har gjort noe straffbart

Mistenkt

Mistenkt er laveste nivå og er utgangspunktet når mistanken retter seg mot deg i en sak.

Siktet (straffeprosessloven § 82)

Siktet er du når du er erklært for siktet eller når forfølging mot deg er innledet ved retten (eks varetekt) eller det er besluttet pågripelse, ransaking, beslag mm.

Tiltalt

Tiltalt er du når påtalemyndigheten (politiet/statsadvokaten/regjeringsadvokaten) har utformet en tiltalebeslutning mot deg. Dette kan likestilles med en stevning i sivile saker. Når påtalemyndigheten stevner deg for retten er du tiltalt.

 


Straffeprosessloven § 82.

Den mistenkte får stilling som siktet når påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølging mot ham er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot ham.

Innbringelse etter politiloven § 8 medfører ikke stilling som siktet.

En mistenkt får ikke stilling som siktet ved at det besluttes å bruke et tvangsmiddel mot ham eller henne som det ikke skal gis underretning om. Er det besluttet utsatt underretning om et tvangsmiddel, inntrer stillingen som siktet først når underretning gis. Ved skjult etterforskning får mistenkte heller ikke stilling som siktet ved at påtalemyndigheten begjærer nekting av innsyn etter § 242 a. I forhold til bestemmelsene i kapittel 31 får en mistenkt som nevnt i første og annet punktum likevel stilling som siktet.

Bestemmelsene om siktede i denne lov får tilsvarende anvendelse for den som det reises krav mot eller som trekkes inn i saken etter § 2.

Straffeprosessloven § 252.

Tiltalebeslutningen skal være underskrevet og datert og inneholde:

1) betegnelse av domstolen,
2) tiltaltes navn og bopel,
3) opplysning om hvilket straffebud som påstås anvendt, med gjengivelse av innholdet så langt det er av betydning i saken,
4) en kort, men så vidt mulig nøyaktig beskrivelse av det forhold tiltalen gjelder, med opplysning om tid og sted.

Dersom påtalen ikke er ubetinget offentlig, skal det av tiltalebeslutningen fremgå at vilkårene for offentlig påtale foreligger.

Blir det gjort gjeldende andre krav enn straff, skal det opplyses om dette. Fremmer påtalemyndigheten krav etter § 427, skal den så langt mulig angi kravets størrelse.