Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Frist for beramming av straffesak

frist for å beramme hovedforhandling

I meddommersak har domstolen en frist på 2 uker til å sette dato (beramme) hovedforhandling (rettssaken) etter at saken er kommet inn til domstolen.

Dette følger av straffeprosessloven § 275, 1. ledd:

«Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten. Om ikke særlige forhold er til hinder, skal hovedforhandling berammes senest to uker etter at saken kom inn til tingretten, jf § 262 første punktum, eller anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling, jf § 325.»