Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Monthly Archives: desember 2021

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom reguleres av straffeprosessloven § 248 Straffeprosessloven § 248. Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes samtykke kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsesdom), når retten ikke finner det betenkelig og saken gjelder a) en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, jf annet ledd, og siktede […]

Read More

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Enhver som er mistenkt i en straffesak kan velge ikke å forklare seg eller han kan velge å ikke forklare seg uten advokat. Som mistenkt har man ikke plikt på noe trinn i etterforskningen eller i domstolen til å forklare seg. Man kan gjennomgå hele prosessen uten noen gang å ha sagt et ord og […]

Read More

Begrensninger i besøksforbudet

Begrensninger i besøksforbudet

Et besøksforbud må ikke være et fullt ut kontaktforbud slik det oftest er. De fleste besøksforbud er standardutformet ved at det fremgår at man ikke har lov å ta kontakt direkte eller gjennom tredjemenn. Det vil da ikke bare være «besøks»-forbud i den forstand at man ikke fysisk får lov å oppsøke vedkommende, men også […]

Read More

Du ser det ikke før du tror det

I en video fra «Kripos» som heter «Du ser det ikke før du tror det» settes det fokus på at voksne må bli tøffere å si ifra til politiet ved bekymringer. Ikke bare sende bekymringsmelding til barnevernet, men ringe direkte til politiet.

Read More