Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom reguleres av straffeprosessloven § 248

Straffeprosessloven § 248.

Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes samtykke kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsesdom), når retten ikke finner det betenkelig og saken gjelder

a) en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, jf annet ledd, og siktede innen retten har gitt en uforbeholden tilståelse som styrkes av de øvrige opplysninger,
b) en overtredelse av vegtrafikkloven § 22 jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig etter siktelsen, eller
c) en overtredelse av vegtrafikkloven § 24 første ledd jf. § 31, og siktede innen retten erklærer seg skyldig etter siktelsen.

Begjæringen skal uttrykkelig angi eventuelle opplysninger som nevnt i straffeprosessloven § 216 i første ledd tredje punktum bokstav d første punktum, jf. § 216 m sjette ledd, og begrunne hvorfor vilkårene for å føre disse som bevis anses oppfylt.

Har siktede forsvarer, skal denne få anledning til å uttale seg før saken blir tatt opp til doms. Det samme gjelder bistandsadvokat for fornærmede.

Sak om særreaksjon eller forvaring kan ikke pådømmes ved tilståelsesdom.

Retten kan beslutte at rettsmøte til pådømmelse av saken skal holdes som fjernmøte med bildeoverføring dersom siktede samtykker til dette og retten finner det ubetenkelig ut fra formålet med rettsmøtet og øvrige omstendigheter.

Bistandsadvokat for fornærmede skal underrettes om påtalemyndighetens begjæring om tilståelsesdom og varsles om rettsmøtet.

Når en mistenkt blir tatt inn til avhør får han forelagt et skjema som gjør han kjent med mulighetene for tilståelsesdom. Skjemaet er ikke en tilståelse men man skriver under på at man har forstått at muligheten er der. Hvis man da tilstår fullt ut og uten forbehold skal det som hovedregel bli en tilståelsessak. Dette er mer behagelig for en som er siktet ved at det ikke er meddommere og ikke vitneførsel om skyldspørsmålet. Man får ikke bare en strafferabatt (det skal man ha), men man vil også gå litt under radaren i systemet og være mer usynlig i prosessen. Det kan for mange være enda viktigere enn lavere straff. Vær oppmerksom på at tilståelsen skal være uforbeholden. Man kan ikke si at ja, jeg gjorde det, men… et men som tar forbehold om at noen andre starter eller at man var provosert vil ofte lede til at saken må prøves på vanlig måte.