Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Påtaleinstruksen § 7-4: Iverksetting av etterforsking

Påtaleinstruksen § 7-4: Iverksetting av etterforsking

Når det foreligger en rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold som forfølges av det offentlige, skal etterforsking iverksettes. Det kan også være tilfeller hvor etterforsking skal gjennomføres selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Dette er for å oppklare årsakene til hendelser som kan ha medført alvorlig personskade eller betydelig ødeleggelse av eiendom.

Dersom det oppstår brann eller andre ulykker med alvorlige konsekvenser, skal politiet iverksette etterforsking for å finne ut årsaken til hendelsen. I noen tilfeller kan også kommisjoner eller andre myndigheter bli involvert i etterforskingen. Dette er for å få mest mulig informasjon om hendelsene og eventuelt hindre at det skjer igjen.

I tillegg til dette, er det viktig å merke seg at etterforsking også kan iverksettes selv om det ikke er mistanke om straffbart forhold, for eksempel når et barn under 18 år dør plutselig og uventet. Dette gjelder ikke dersom det er åpenbart at dødsfallet ikke skyldes en straffbar handling.

Det er viktig å understreke at etterforsking ikke alltid leder til en påtalebeslutning. Det kan være tilfeller hvor det ikke er grunnlag for å reise sak eller hvor anmeldelsen henlegges uten etterforsking. Dette kan være fordi det ikke foreligger et straffbart forhold, eller fordi det ikke er tilstrekkelig bevis for å reise sak.

Påtalemyndigheten har en viktig oppgave med å beskytte samfunnet mot kriminalitet og sørge for at straffesaker blir behandlet på en rettferdig måte. Derfor er det viktig at etterforsking blir iverksatt når det foreligger en rimelig grunn til det. Dette sikrer at samfunnet blir beskyttet mot kriminelle handlinger, og at uskyldige blir beskyttet mot uriktig mistanke.