Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Når skal politiet underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om kriminelle handlinger?

Når skal politiet underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om kriminelle handlinger?

Påtaleinstruksen § 7-2 gir politiet en klar instruks om når det skal underrette statsadvokaten eller riksadvokaten om særlig alvorlige lovbrudd eller andre straffbare forhold som vekker stor oppsikt. Dette gjelder også når politikammeret ikke har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre etterforskningen eller når det bør overveies å sentralisere ledelsen av etterforskningen.

For større saker om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet som etterforskes lokalt, skal det gis underretning til Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Reglene i politiregisterforskriften § 10-11 gjelder for meldinger til Kriminalpolitisentralen.

Dersom en embets- eller tjenestemann i politiet er anmeldt eller det oppstår mistanke om at vedkommende har begått en straffbar handling utenfor tjenesten, skal det normalt gis melding til statsadvokaten. Ved lovbrudd av særlig alvorlig art vil statsadvokaten sende meldingen videre til riksadvokaten og avvente hans forholdsordre.

Ved anmeldelse eller mistanke om straffbar handling begått i tjenesten av en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten, gjelder reglene i § 34-5 første og andre ledd.

Påtaleinstruksen § 7-2 sikrer at politiet underretter overordnet påtalemyndighet om særlig alvorlige lovbrudd og andre straffbare forhold som vekker stor oppsikt. Dette gir overordnet påtalemyndighet mulighet til å koordinere og prioritere etterforskningen på en hensiktsmessig måte, og sikre at nødvendige ressurser blir satt inn der det er nødvendig. Samtidig bidrar det til å opprettholde tilliten til politiet og rettsvesenet ved å sikre at alvorlige lovbrudd blir håndtert på en effektiv og rettferdig måte.