Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Straffeloven § 31 – Fengselsstraff

Straffeloven § 31 – Fengselsstraff

Fengselsstraff er en alvorlig konsekvens av å bryte loven, og kan ha betydelige konsekvenser for livet til den domfelte. Straffeloven § 31 fastsetter retningslinjene for fastsettelse av fengselsstraff, og det er viktig å forstå hvordan dette gjøres.

Ifølge § 31 kan fengselsstraff idømmes når dette er bestemt i straffebudet. Dette betyr at det ikke alltid vil være aktuelt å idømme fengselsstraff, og at straffen som utmåles vil variere avhengig av det konkrete lovbruddet.

Minstestraffen som kan utmåles er 14 dager, med mindre annet er bestemt i loven. Dette er en relativt kort straff, men kan likevel ha alvorlige konsekvenser for den domfelte.

For fengselsstraffer på opptil 120 dager, fastsettes straffen i antall dager. Dette betyr at den domfelte vil tilbringe et visst antall dager i fengsel før han eller hun løslates. For lengre straffer fastsettes imidlertid straffen i måneder og år.

Det er viktig å merke seg at den betingede delen av en straff som overstiger 120 dager, skal angis i måneder selv om den ikke overstiger 120 dager. Dette betyr at selv om den betingede delen av en lengre straff utgjør mindre enn 120 dager, vil den likevel bli uttrykt i måneder.

En ubetinget dom på fengsel vil også medføre at den domfeltes DNA-profil skal registreres i identitetsregisteret, uavhengig av hvilket lovbrudd dommen gjelder. Dette er en viktig del av rettssikkerheten, og bidrar til å forebygge og oppklare kriminalitet.

Det er viktig å forstå straffeloven § 31 og hvordan fengselsstraffer fastsettes. Dette vil bidra til å skape en rettferdig og forutsigbar rettspraksis, og sikre at straffen som utmåles er proporsjonal med lovbruddet som er begått.


Oppsummert:

  1. Fengselsstraff er en alvorlig konsekvens av å bryte loven.
  2. Straffeloven § 31 fastsetter retningslinjene for fastsettelse av fengselsstraff.
  3. Fengselsstraffen varierer avhengig av det konkrete lovbruddet, og minstestraffen er 14 dager.
  4. Straffen for fengselsstraffer opptil 120 dager fastsettes i antall dager, mens lengre straffer fastsettes i måneder og år.
  5. En ubetinget dom på fengsel vil medføre at den domfeltes DNA-profil blir registrert i identitetsregisteret.