Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Hva er DNA-registeret og hvorfor er det viktig?

Hva er DNA-registeret og hvorfor er det viktig?

DNA-registeret er en database som inneholder DNA-profiler fra personer som er mistenkt eller dømt for en straffbar handling. Registret er delt inn i et sporregister og et personregister, og er underlagt Kripos og reguleres av norsk lov.

Sporprøver med tilknytning til en straffbar handling lagres i sporregisteret, mens profiler knyttet til personer som er mistenkt eller dømt i en straffesak registreres i personregisteret. Profiler fra etterforskningsregisteret blir overført til identitetsregisteret dersom vedkommende blir dømt. Dette er en viktig del av rettssikkerheten, og bidrar til å forebygge og oppklare kriminalitet.

For hvert resultat som ikke er identifisert vurderer den sakkyndige hvorvidt DNA-profilen oppfyller kvalitetskravene for registrering i DNA-registeret. Etter oversendelse til Kripos gjøres en sammenligning opp mot registrerte profiler. Ved et eventuelt treff genereres en rapport som gjennomgås og kvalitetssikres.

Det er viktig å understreke at prøver fra andre personer som fornærmede og vitner, som sikres i forbindelse med etterforskning av en straffesak, brukes kun i den saken de er innhentet i. Profilene oversendes verken til oppdragsgiver som etterforsker saken eller til DNA-registeret.

DNA-registeret er en viktig ressurs i kampen mot kriminalitet, og bidrar til å identifisere gjerningspersoner og frifinne uskyldige. Samtidig er det viktig å ivareta personvernet til de som blir registrert i DNA-registeret, og sikre at det kun brukes i tråd med norsk lov og rettspraksis.


Oppsummert:

  1. DNA-registeret er delt i sporregister og personregister, som er regulert av norsk lov.
  2. Sporprøver fra straffbare handlinger lagres i sporregisteret.
  3. DNA-profiler knyttet til mistenkte personer registreres i etterforskningsregisteret, mens profiler knyttet til dømte personer lagres i identitetsregisteret.
  4. Prøver fra fornærmede og vitner brukes kun i den aktuelle saken og oversendes ikke til DNA-registeret.
  5. DNA-profiler blir vurdert av sakkyndige før de registreres i DNA-registeret, og treff mot registrerte profiler kvalitetssikres av Kripos.