Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Category: Straffeprosess

Frist for beramming av straffesak

I meddommersak har domstolen en frist på 2 uker til å sette dato (beramme) hovedforhandling (rettssaken) etter at saken er kommet inn til domstolen. Dette følger av straffeprosessloven § 275, 1. ledd: «Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten. Om ikke særlige forhold er til […]

Read More

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom reguleres av straffeprosessloven § 248 Straffeprosessloven § 248. Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes samtykke kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsesdom), når retten ikke finner det betenkelig og saken gjelder a) en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, jf annet ledd, og siktede […]

Read More

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Rett til ikke å forklare seg uten forsvarer i politiavhør

Enhver som er mistenkt i en straffesak kan velge ikke å forklare seg eller han kan velge å ikke forklare seg uten advokat. Som mistenkt har man ikke plikt på noe trinn i etterforskningen eller i domstolen til å forklare seg. Man kan gjennomgå hele prosessen uten noen gang å ha sagt et ord og […]

Read More

Begrensninger i besøksforbudet

Begrensninger i besøksforbudet

Et besøksforbud må ikke være et fullt ut kontaktforbud slik det oftest er. De fleste besøksforbud er standardutformet ved at det fremgår at man ikke har lov å ta kontakt direkte eller gjennom tredjemenn. Det vil da ikke bare være «besøks»-forbud i den forstand at man ikke fysisk får lov å oppsøke vedkommende, men også […]

Read More

Du ser det ikke før du tror det

I en video fra «Kripos» som heter «Du ser det ikke før du tror det» settes det fokus på at voksne må bli tøffere å si ifra til politiet ved bekymringer. Ikke bare sende bekymringsmelding til barnevernet, men ringe direkte til politiet.

Read More

Valg ved forkynning av dom

Valg ved forkynning av dom

Etter gjennomført straffesak i tingretten (hovedforhandling, varetektsfengsling eller eventuelt tilståelsesdom) skal dommen forkynnes for tiltalte/siktede. Uansett hvordan dommen blir forkynt så vil det være tre valg. Akseptere dommen Anke på stedet Betenkningstid Som regel diskuterer forsvarer og klient på forhånd hvilket alternativ som skal velges ved forskjellige utfall. Ved frifinnelse vil de fleste naturligvis akseptere […]

Read More

Benådning

Benådning

Benådning er omtalt i påtaleinstruksen § 31-1   Påtaleinstruksen § 31-1.Benådning av straff Søker en domfelt som er på frifot om benådning for straff, skal det politidistrikt som tidligere har behandlet straffesaken forberede benådningssaken. Gjelder søknaden benådning for flere forhold, skal det politidistrikt som har ansvar for den nyeste straffesaken forberede benådningssaken og innhente relevante […]

Read More

Skal du vitne i en rettssak?

Skal du vitne i en rettssak og er usikker på hvordan det foregår? Domstoladministrasjonen har laget en film som forklarer prosessen i grove trekk.

Read More

Besøksforbud

Besøksforbud

Bestemmelsen som regulerer besøksforbud finner du i straffeprosessloven § 222 a og ikke i straffeloven. Et besøksforbud er ikke en straff, men et virkemiddel som skal virke preventivt hvor det er en fare for at noen begår straffbare forhold mot en person. Hvis man ikke er enig i besøksforbudet man er ilagt så kan man […]

Read More

Det skjer ikke noe hver dag

Det skjer ikke noe hver dag

For den som er utsatt for straffeforfølging er ofte saken mot seg det viktigste som foregår i livet akkurat nå. Det er likevel ikke slik at det skjer noe i saken hver dag. Politiet, advokaten og andre som har med saken å gjøre gjennom sin jobb har mange andre saker samtidig og det må påregnes […]

Read More