Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom reguleres av straffeprosessloven § 248 Straffeprosessloven § 248. Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes samtykke kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsesdom), når retten ikke finner det betenkelig og saken gjelder a) en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, jf annet ledd, og siktede […]

Read More