Strafferettsbloggen

Forsvarer - Bistandsadvokat

Ring oss nå
+47 751 75 800

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom reguleres av straffeprosessloven § 248 Straffeprosessloven § 248. Etter begjæring fra påtalemyndigheten og med siktedes samtykke kan tingretten pådømme en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling (tilståelsesdom), når retten ikke finner det betenkelig og saken gjelder a) en straffbar handling som ikke kan medføre fengsel i mer enn 10 år, jf annet ledd, og siktede […]

Read More

Frist for beramming av straffesak

I meddommersak har domstolen en frist på 2 uker til å sette dato (beramme) hovedforhandling (rettssaken) etter at saken er kommet inn til domstolen. Dette følger av straffeprosessloven § 275, 1. ledd: «Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten. Om ikke særlige forhold er til […]

Read More

Status som?

Status som?

  Du kan ha tre forskjellige statuser i en etterforskning hvor det er antatt at du har gjort noe straffbart Mistenkt Mistenkt er laveste nivå og er utgangspunktet når mistanken retter seg mot deg i en sak. Siktet (straffeprosessloven § 82) Siktet er du når du er erklært for siktet eller når forfølging mot deg […]

Read More

Advokat med i politiavhør

Advokat med i politiavhør

Dersom du er innkalt til politiavhør (mistenkt eller siktet for et straffbart forhold) eller du er pågrepet og det skal tas et avhør av deg så har du krav på å la deg bistå av advokat under avhøret. Advokaten som er med deg i avhør har i utgangspunktet en passiv rolle. Det vil si at […]

Read More